fbpx
Frankowicze zaskoczenie wyrokami dotyczącymi waloryzacji pożyczonego kapitału na zakup mieszkania lub domu w przypadku unieważnienia umowy kredytu.  
28 sierpnia 2023
Egzekucja komornicza z nieruchomości w etapach 
5 września 2023
Pokaż wszystkie

Co należy wiedzieć o egzekucji komorniczej z nieruchomości

Komornicza egzekucja z nieruchomości to ostateczna z form zaspokojenia żądania wierzyciela. Nie jest to temat przyjemny, ale wart jest on zadbania. 

Wiele już razy pisaliśmy o tym jak można zacząć rozwiązywać problem zadłużenia. Także nasza Kancelaria jest do Państwa pomocy.  Specjalność F24.pl, to właśnie pomoc w problemach finansowych. 

Problem zadłużenia, wiąże się przede wszystkim, z dużym obciążeniem psychicznym. Szczególnie dla tych z nas, którzy znaleźli się w skomplikowanej lub niepewnej sytuacji finansowej. Życie biegnie, a my razem z nim. Nie jest więc wielkim zaskoczeniem sytuacja, w której to z dnia na dzień, na przykład, stracimy źródło dochodów. 

Jeśli już się tak zdarzy, że znajdziemy się nad finansową przepaścią, to ostatnią rzeczą jaką powinniśmy zrobić, to zacząć od niej uciekać. 

Jedno jest pewne. Jeśli zaczniemy unikać kontaktu z wierzycielem, wcześniej czy później, windykator, a potem i komornik pojawią się u naszych drzwi. Pamiętamy, że tego typu problemy najlepiej jest rozwiązywać jak najwcześniej 

Egzekucja z nieruchomości jest ostateczną metodą na zaspokojenie wierzyciela. Jednakże i ona nie pozostawia dłużnika bez praw

Postępowanie egzekucyjne

Przejdźmy od razu do szczegółów. 

Polubowna spłata. Jeśli zostaje ona ignorowana przez dłużnika, to niestety sprawa zostanie skierowana na drogę sądową w celu uzyskania tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty lub wyroku sądowego

To właśnie ten tytuł wykonawczy, stanie się fundamentem dla wniosku o rozpoczęcie egzekucji.  

Tutaj, do naszej historii wkracza komornik

Jednak nie oznacza to, że egzekucja z nieruchomości zostanie rozpoczęta od razu. 

Postępowanie egzekucyjne stworzono w taki sposób, by już i tak zadłużony konsument nie znalazł się w jeszcze większych życiowych tarapatach. Skupia się ona na rozwiązaniu sytuacji, a nie na jej pogorszeniu. 

Zanim komornik rozpocznie postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, najpierw weźmie pod uwagę pozostałe składniki majątku dłużnika, które pomogły by spłacić zadłużenie. Mowa tu przede wszystkim o wynagrodzeniu za pracę i innych środkach pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych – np. emerytura i inne świadczenia z ZUS-u. 

Na jakimkolwiek rachunku, który zajęty zostanie przez komornika musi on pozostawić tak zwaną kwotę wolną od zajęcia

Może on też zająć rzeczy materialne, na przykład, biżuterie czy samochód

Nie może on pozbawić zadłużonego sprzętów, które spowodowałyby utratę zdolności wykonywania zawodu lub niezbędnych do codziennego funkcjonowania (komputer wymagany do nauki czy też sprzętu rehabilitacyjnego).

Jeśli po przegzaminowaniu majątku dłużnika, komornik wciąż nie widzi możliwości spłaty wierzyciela, to w tym momencie ma on prawo rozpocząć egzekucję z nieruchomości. 

Może przeprowadzić ją z nieruchomości jak i z obszarów niezabudowanych należących w całości lub części do dłużnika. 

Jednakże, aby taka egzekucja mogła zostać przeprowadzona, to zgodnie z art. 952 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, wysokość egzekwowanej należności głównej musi stanowić co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania nieruchomości.

Komornicza egzekucja z nieruchomości w etapach

Jeśli już dojdzie do egzekucji z nieruchomości to musimy mieć świadomość, że jest to proces wieloetapowy

 • Zajęcie nieruchomości następuje, gdy wierzyciel za pośrednictwem komornika, wnosi do księgi wieczystej wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.
 • Kolejnym etapem jest opis i oszacowanie zajętej nieruchomości. Za to odpowiedzialny jest biegły sądowy wyznaczony przez komornika. 
 • Następnie, po upływie 2 tygodni od uprawomocnienia się opisu i oszacowania nieruchomości, komornik obwieszcza o licytacji oraz wyznacza jej termin. Obwieszczenie o licytacji zostaje dostarczone uczestnikom postępowania oraz organowi gminy, urzędowi skarbowemu, w którym jest położona nieruchomość oraz organom ubezpieczeń społecznych.
 • Pierwsza licytacja, może rozpocząć się już za cenę, która wynosi 3/4 wartości oszacowania nieruchomości. Jeśli sprzedaż nie powiedzie się za pierwszym razem, w drugim podejściu cena wywoławcza będzie wynosiła już 2/3 sumy oszacowania.  
 • Podział środków z licytacji musi zostać przypieczętowany przez sąd. Sąd udziela przybicia po przeprowadzonej licytacji i wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na tym etapie komornik dokona podziału uzyskanej kwoty między wierzycieli. Zlicytowany dłużnik, na tym etapie ma wciąż prawo wnieść zarzut w stosunku do ustaleń komornika. 

W tym miejscu przypominamy także, że w licytacji nie mogą wziąć udziału osoby bliskie dłużnikowi. 

Prawa dłużnika po licytacji nieruchomości

Mimo, że proces egzekucji zostaje zakończony, to nie pozostawia on zlicytowanego dłużnika na lodzie. Jedno jest zagwarantowane, osoba zadłużona nie pozostanie bez dachu nad głową. 

Najpierw, otrzyma ona wezwanie do dobrowolnego opuszczenia nieruchomości

Według art. 1046 Kodeksu Postępowania Cywilnego, komornik ma prawo przenieść osobę zadłużoną do innego lokalu, której jest ona właścicielem lub współwłaścicielem. 

Jeśli dłużnik nie posiada innego lokalu, w którym mógłby zamieszkać, komornik musi poczekać z eksmisją do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego egzekucji komorniczej, na wniosek komornika, wskaże osobie zadłużonej tymczasowy lokal mieszkalny. 

Gmina ma 6 miesięcy na wskazanie lokalu zastępczego dla zlicytowanego dłużnika. W lokalu tym może on pozostać do czasu, gdy ustabilizuje swoją sytuacji. 

Eksmisja

Jeśli dojdzie już do zlicytowania lokalu, po przeniesieniu własności na nowego właścicela nowy właściciel lokalu może zażądać eksmisji lokatorów. Musi on jednak zdobyć osobny wyrok sądowy

Okres ochronny przed eksmisją, w wypadku gdy osoby nie mają lokalu do przekwaterowania, to okres między 1 listopada a 31 marca. 

Należy także pamiętać, że do grupy chronionej należą także : 

 • kobiety w ciąży, 
 • rodziny z małoletnimi dziećmi, 
 • osoby niepełnosprawne i ubezwłasnowolnione oraz ich opiekunowie. 
 • osoby obłożnie chore,
 • emeryci 
 • renciści, którym przysługują świadczenia z pomocy społecznej,
 • a także osoby posiadające status bezrobotnego.

Pomoc F24.pl

Więcej na temat komornika i tego jak on działa, możesz znaleźć w naszych poprzednich artykułach. Tutaj dowiesz się o tym, co powinni wiedzieć na temat komornika emeryci. Natomiast tutaj, dowiecie się o różnicy między tytułem wykonawczym, a tytułem egzekucyjnym. A co jeśli wyrok sądowy nie przyszedł a komornik już stoi u twoich drzwi? 

Tymczasem jeśli jesteście przeładowani problemami finansowymi i nie wiecie od czego zacząć, polecamy wam nasze usługi. 

Pierwsza konsultacja jest BEZPŁATNA więc nie tracisz nic. Możesz tylko zyskać !

Zapraszamy do kontaktu 

biuro@f24.pl 

68452 22 16