fbpx
Spłacony kredyt to koniec historii czy może jeszcze szansa na ekstra pieniądze?
3 marca 2023
Przedsądowe wezwanie do zapłaty – czy można je unieważnić ?
24 marca 2023
Pokaż wszystkie

Komornik zajął Ci emeryturę lub rentę? 

Jesteś emerytem lub rencistą, znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej. Do tego komornik poinformował cię, że rozpocznie egzekucję na twoim świadczeniu, na rzecz wierzyciela. 

Wielu w momencie otrzymania takiej informacje załamałoby się i z przerażeniem spoglądali by w przyszłość. 

Spokojne. Chcemy wam przypomnieć, że nie jesteście sami. 

Pamiętajcie, że macie prawa

Komornik nie może zająć całej Twojej emerytury czy renty. 

Tak więc, co może a czego nie może zrobić komornik w 2023 roku?   

Jakie kwoty z świadczeń emerytalnych czy renty może zająć komornik w 2023? 

Po pierwsze, komornik sądowy, prowadzący postępowanie egzekucyjne musi uwzględnić rodzaj zadłużenia osoby. Ze świadczenia emerytalnego lub renty tych którzy nie spłacają:

 • długów niealimentacyjnych: może on zająć, aż do kwoty stanowiącej równowartość 25% wysokości emerytury brutto. 
 • długów z tytułu zaległych opłat za pobyt w placówkach zdrowotnych i opieki: do 50% emerytury brutto. 
 • Długów alimentacyjnych: do 60% emerytury brutto. 

Do tego, komornik ma także obowiązek pozostawienia na koncie emeryta, kwotę wolną od potrąceń.

Kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń od 1 marca 2023 r.

15 lutego 2023 r. Prezes ZUS opublikował pełną listę kwot wolnych od egzekucji. Cytując za Infor.pl

 • “681,97 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 i 2140), należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.1) ) oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. poz. 732 i 1366, z 2007 r. poz. 1378, z 2008 r. poz. 770 oraz z 2009 r. poz. 1261) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
 •  1125,26 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż wymienione w lit. a: należności alimentacyjne, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
 • 900,22 zł – przy potrącaniu:
 1. świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegających rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), a następnie traktowanego jak świadczenie wypłacane w kwocie zaliczkowej kwoty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz świadczenia rehabilitacyjnego, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zaliczonego na poczet emerytury przyznanej za okres, za który zostały pobrane,
 2. kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.2 ), wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach,
 3. kwot nienależnie pobranych świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 4. kwot nienależnie pobranych świadczeń postojowych otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.3),
 5. nieopłaconych należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 6. kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start,
 7. kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,
 8. kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,
 9. kwot nienależnie pobranych świadczeń wyrównawczych otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. poz. 2314),
 10. kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 11. kwot nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140), i dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204),
 12. zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,
 13. zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty,
 • 272,78 zł – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.”

Pomoc F24.pl

Jeśli wciąż mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebują profesjonalnej pomocy zapraszamy do naszej kancelarii.  

Jedną z naszych specjalizacji jest oddłużanie komornicze, oraz unieważnienie nakazów zapłaty.  

Oferujemy BEZPŁATNE analizy spraw, po to, by mogli Państwo podjąć świadomą decyzję o współpracy z nami.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail:

68 452 22 16

biuro@f24.pl