fbpx
Komornik przyszedł a wyrok sądowy, nie. Co teraz? 
25 sierpnia 2022
Skarga pauliańska, a przepisanie majątku z powodu długów 
5 września 2022
Pokaż wszystkie

Tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy, co oznaczają ? 

Jeśli w Twoim życiu pojawia się komornik, to już prawdopodobnie słyszałeś te dwa terminy. Dopiero na etapie egzekucji komorniczej osoby zastanawiają się nad przyczynami, które dały komornikowi podstawę do wszczęcia egzekucji. 

Przejdźmy do rzeczy. 

Tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności 

Podstawą jakiejkolwiek egzekucji komorniczej jest tytuł wykonawczy.

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego tytuł ten, zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonawczą, daje wierzycielowi prawo do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności jest podstawą egzekucji komorniczej. 

Właśnie w taki sposób rozpoczyna się egzekucja komornicza. 

Wielu z naszych klientów mówi, że nie otrzymało żadnego powiadomienia na temat egzekucji.

Dlaczego? 

A to z tego powodu, że zazwyczaj sąd nadaje klauzulę wykonalności na posiedzeniu niejawnym. To oznacza, że nie bierze udziału w tym posiedzeniu żadna ze stron, Dłużnik nie jest o tym poinformowany.

Dzieje się tak za sprawą praw kodeksu postępowania cywilnego.  

Z jakimi rodzajami tytułów wykonawczych możemy się spotkać? 

1) tytuły wykonawcze cywilne (tytuły egzekucyjne zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności);

2) tytuły wystawiane w toku postępowania egzekucyjnego w administracji;

3) tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne

4) tytuły wykonawcze wystawiane przez organy orzekające w postępowaniu karnym skarbowym.

Tytuł egzekucyjny 

Według przepisów kodeksu cywilnego, tytułem egzekucyjnym są: 

  • orzeczenie sądu prawomocne (np. nakaz zapłaty) lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu (np. wyrok zaoczny), jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  • inne orzeczenia, ugody i akty (np.bankowy tytuł egzekucyjny), które podlegają z mocy ustawy wykonaniu w drodze egzekucji;
  • akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji w tym akcie wskazanej.

W tytule egzekucyjnym muszą znaleźć się informacje na temat stron sporu, tj. kto jest dużycielem, a kto wierzycielem, także skrupulatne określenie kwot podlegających postępowaniu. Organ egzekucyjny nie może posiadać żadnych wątpliwości co do danych znajdujących się ww. tytule.

Dodatkowymi informacjami mogą być:

  • termin spełnienia świadczenia,
  • warunki na jakich świadczenie będzie spłacane,
  • ograniczenie odpowiedzialności dotyczącej dłużnika, 
  • termin, do którego wierzyciel może wystąpić o przyznanie klauzuli wykonalności.

Tytułem egzekucyjnym, większości przypadków, jest nakaz zapłaty.

Profesjonalna pomoc prawna F24.pl  

F24.pl proponuje BEZPŁATNĄ analizę Państwa sprawy.

Nie zwlekaj, czas to pieniądz

To po niej, nasi eksperci będą w stanie poinformować Was o możliwych ścieżkach postępowania.