fbpx

Upadłość
konsumencka


Termin "upadłość konsumencka" określający konsumenckie postępowanie upadłościowe o celu oddłużeniowym zasadniczo można określić w poniższy sposób:


Upadłość konsumencka jest to sądowe ustalenie niewypłacalności dłużnika, który staje się upadłym.


  • likwidacja majątku upadłego (spieniężenie i podział między wierzycieli)
  • wykonanie Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego (ratalnej spłaty wierzycieli w kwocie ustalonej przez sąd)
  • oddłużenie (umorzenie niezaspokojonych w powyższy sposób zobowiązań upadłego)

Upadłość Konsumencka

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej?


Celem głównym postępowania jest możliwość uzyskania przez dłużnika oddłużenia poprzedzonego pokryciem przez upadłego określonej części zobowiązań poprzez:

1. Spieniężenie majątku dłużnika w postaci majątku trwałego oraz wpływ jego dochodów do Masy Upadłości, oraz

2. Ratalne spłaty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli.

Przywileje dla osób ubogich


W szczególnych przypadkach tzw. ubóstwa masy upadłości (brak jakiegokolwiek majątku dłużnika bądź jego znikomość) oraz trudnej sytuacji osobistej dłużnika etap likwidacji majątku dłużnika oraz Planu Spłat Wierzycieli może zostać pominięty, co znacząco skraca czas trwania postępowania i przyspiesza osiągnięcie oddłużenia. Jednakże nawet wtedy konieczne jest do uzyskania oddłużenia ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.


Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?


Upadłość konsumencka dotyczy konsumentów definiowanych jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą również zrestrukturyzować swoje zadłużenie, a także doprowadzić do oddłużenia, jednakże na odmiennych zasadach niż konsumenci. Upadłość konsumencką może ogłosić również były przedsiębiorca.

Jakie podstawowe warunki musi spełnić konsument, żeby umorzyć swoje długi w upadłości konsumenckiej?


Konsument musi być przede wszystkim dłużnikiem niewypłacalnym, a więc trwale utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie wystarcza istnienie samego zagrożenia niewypłacalnością. Ponadto dłużnik ten nie może ponosić winy w doprowadzeniu do niewypłacalności bądź zwiększeniu jej stopnia – umyślność bądź rażące niedbalstwo wyklucza oddłużenie.

Upadłość konsumencka jest to sądowe ustalenie niewypłacalności dłużnika, który staje się upadłym.

Jakie długi mogą zostać umorzone?

Istnieje kilka wyjątków od tej reguły:

  • alimenty
  • renta odszkodowawcza za szkodę na osobie
  • kara grzywny i inne kwoty orzeczone przez sąd karny
  • odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa / wykroczenia
  • wierzytelności zatajone przez dłużnika w upadłości konsumenckiej.

Sytuacja małżonka niewypłacalnego dłużnika.

Jeżeli małżonkowie zaciągnęli wspólny dług to każdy z osobna może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wniosek o połączenie obu postępowań do łącznego rozpoznania przez sąd. Obydwoje mają możliwość uzyskania oddłużenia. Jeżeli tylko jeden z małżonków jest dłużnikiem, a w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej to majątek wspólny małżonków wchodzi do Masy Upadłości celem zaspokojenia wierzycieli. Małżonek nie będący niewypłacalnym dłużnikiem może dochodzić w postępowaniu upadłościowym swoich należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym. Na oddłużenie ma oczywiście szansę jedynie małżonek będący niewypłacalnym dłużnikiem.


Prawie każdy rodzaj długu może zostać umorzony po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w całości, niezależnie od jego wysokości i charakteru (zarówno gospodarcze jak i konsumenckie, a także podatki, składki na ubezpieczenie społeczne). Wystarczy, że dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.


Jakie koszty postępowania?

Dłużnik może zostać zwolniony z kosztów sądowych (wpis od wniosku – 40 PLN), a w zakresie kosztów postępowania (np. wynagrodzenie syndyka, korespondencja – 7 - 10 000,00 PLN) dłużnik może zostać wsparty czasowo przez Skarb Państwa poprzez pokrycie ich za dłużnika, a w trudnej sytuacji osobistej dłużnika koszty te mogą w całości zostać pokryte przez Skarb Państwa.


Czy jest obowiązek złożenia wniosku o upadłość konsumencką?

Dłużnik nie będący przedsiębiorcą nie ma prawnego obowiązku złożenia wniosku o upadłość w żadnym momencie. Dłużnik niewypłacalny będący konsumentem czyni to wyłącznie we własnym interesie, a więc w celu uzyskania oddłużenia.

Czy istnieją różne rodzaje upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka zawsze przybiera formę likwidacyjną (sprzedaż majątku upadłego przez syndyka na częściowe zaspokojenie wierzycieli), ale w jego ramach – już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – jest możliwe zawarcie układu pomiędzy upadłym a wierzycielami (swoista ugoda zawarta pod nadzorem sądu).


Jaki sąd ogłasza upadłość konsumencką?

Sąd Rejonowy, Wydział gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika z chwili składania wniosku.


Szybki kontakt


68 452 22 16


poniedziałek - piątek
9.00 - 18.00

Zapisz się do newslettera

 

 

Zyskaj najswieższe informacje o produktach i ofertach finansowych

Twój e-mail został zapisany. Dziękujemy!

Masz
pytania?
Chętnie
pomogę!


Kredyt gotówkowy, konsolidacyjny,
kredyt dla firm


1 Step 1
Imię i nazwiskoyour full name
Telefonyour full name
Wiadomośćmore details
0 /
Previous
Next

Miałeś szkodę?


Uzyskaj dodatkowe środku od swojego ubezpieczyciela


ZOBACZ MOŻLIWOŚCI