fbpx
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak go napisać ?
20 czerwca 2021
Upadłość konsumencka – Co dokładnie z majątkiem?
21 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Upadłość konsumencka – czy to opcja dla Ciebie ?

Upadłość konsumencka - czy to opcja dla Ciebie ?

Raport Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej jasno pokazuje, że rok 2020 do najprzyjemniejszych nie należał. Pierwsza połowa roku doprowadziła  4,3 tys  osób do bankructwa. Natomiast w drugiej połowie roku ta liczba wydawała się już dziecinna, ponieważ ilość ogłoszonych upadłości PODWOIŁA się, i wynosiła 8.3 tys. Łącznie suma długu bankrutujących konsumentów, na koniec 2020, wynosiła 429 mln zł. 

Cytując za prezesem Krajowego Rejestru Długów, Adamem Łąckim:

“Bankructwo to ostateczność, ale jednocześnie efekt długiego procesu, którego symptomy można dostrzec znacznie wcześniej. Pierwszym sygnałem niewypłacalności jest nieradzenie sobie ze spłatą rachunków czy zobowiązań. Z danych KRD wynika, że każdy statystyczny bankrut w dniu upadłości miał średnio 37 tys. zł długów wobec ponad dwóch wierzycieli. Jeśli więc wartość zaległych zobowiązań przekracza możliwości spłaty, liczba wierzycieli upominających się o pieniądze rośnie, a długi zaczynają się kumulować, może to być objaw poważnych problemów finansowych, których finałem będzie ogłoszenie upadłości.”

Czym jest upadłość konsumencka ? 

Tak więc, od początku. 

01 lutego 2021, Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało poradnik informacyjny o wdzięcznie brzmiącym tytule:

“ Upadłość konsumencka oraz układ konsumencki.

 Praktyczny poradnik dłużnika “

Streszczając jego zawartość, upadłość konsumencka to mechanizm, wprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który ma na uwadze, przede wszystkim, zapobiec dwóm sytuacjom

Po pierwsze – tym, w których, z powodu trudnej sytuacji życiowej i nie możliwości uregulowania długów, osóby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej”-  z dnia na dzień, tracą majątek i wypchnięci zostają na margines społeczny.  

Po drugie, sytuacjom, w których wierzyciel zmuszony jest do użycia egzekucji komorniczej jako jedynego środka odzyskania mu należnych pieniędzy i często, już w tych wypadkach, nie odzyskania ich w całości.    

I wilk syty i owca cała, chciałoby się powiedzieć. 

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej ? 

Upadłość konsumencka dotyczy konsumentów definiowanych jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Upadłość konsumencką może ogłosić również były przedsiębiorca. 

** W wypadku, kiedy jesteś przedsiębiorcą, także masz prawo do restrukturyzacji długu lub oddłużenia, ale przeprowadza się ten proces na innych warunkach. **

Osoba, która może starać się o upadłość konsumencką, musi być przede wszystkim dłużnikiem niewypłacalnym – Definicja niewypłacalności została zakreślona przez ustawodawcę w art. 11 ust. 1 Prawo upadłościowe – jest to osoba, która trwale utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie wystarcza istnienie samego zagrożenia niewypłacalnością. Ponadto dłużnik ten nie może ponosić winy w doprowadzeniu do niewypłacalności bądź zwiększeniu jej stopnia – umyślność bądź rażące niedbalstwo wyklucza oddłużenie.

Cel ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie sądowej upadłości konsumenckiej ma na celu ustalenie:

 • komu, 
 • w jakiej wysokości,
 • oraz w jakich terminach, będziesz zobowiązany spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny.

Okres realizacji planu spłaty wierzycieli, może wynosić maksymalnie do 7 lat

Prawo to, gwarantuje konsumentom, którzy ogłaszają upadłość, “zachowanie określonego w przepisach majątku ruchomego najpotrzebniejszego w życiu codziennym.” 

Także, ochronie podlegać będzie część dochodów uzyskiwanych po ogłoszeniu upadłości takich jak np.: “z tytułu wynagrodzenia za pracę, ze świadczenia emerytalnego, rentowego itp”.

*Więcej, na temat tego “co dzieje się z majątkiem osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej”, przeczytasz tutaj.*

Wysokość rat miesięcznych twojego planu spłaty długów ustali dla ciebie sąd. Oblicza go za pomocą prostego równania. “Od Twoich możliwości zarobkowych odejmuje się niezbędne koszty utrzymania. Jeżeli masz na utrzymaniu inne osoby, uwzględnia się również te koszty. Przy obliczaniu Twojej zdolności do spłat uwzględnia się dochody współmałżonka oraz innych osób, z którymi wspólnie prowadzisz gospodarstwo domowe”. 

Typy postępowania konsumenckiego.

Postępowanie uproszczone 

Od 24 marca 2020 r. wprowadzono tzw. konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe. Nie powinno trwać ono dłużej niż 6-8 miesięcy. Sąd użyje tej formy rozwiązania, kiedy sytuacja dłużnika jest nieskomplikowana . Udział sądu ogranicza się tylko do najważniejszych decyzji. W tym postępowaniu osobą prowadzącą jest syndyk.

Postępowanie zwykłe 

Kiedy sytuacja osoby zadłużonej jest bardziej skomplikowana, np.: osoba prowadziła w przeszłości firmę, posiada znaczny majątek lub z nieuregulowanym stanem prawnym, ma bardzo wielu wierzycieli, wtedy sąd będzie zmuszony do przeprowadzenia postępowania w trybie zwykłym. Takowe jest kierowane przez sędziego – komisarza i może potrwać nawet do 2 lat.  

Długi, które MUSZĄ zostać spłacone ! 

Postępowanie upadłości konsumenckiej jednakże nie zwalnia ze wszystkich zobowiązań. Wyjątkami są: 

 • Alimenty.
 • Długi zaciągnięte po ogłoszeniu upadłości.
 • Długi z tytułu rent i odszkodowań.
 • Kara grzywny i inne kwoty orzeczone przez sąd karny.
 • Odszkodowanie wynikające z popełnienia przestępstwa / wykroczenia.
 • Długi zatajone przez dłużnika w upadłości konsumenckiej.

W poradniku informacyjnym także czytamy : 

“Jeżeli Twoje dochody są zbyt niskie i nie masz majątku, z którego sprzedaży syndyk będzie w stanie pokryć bieżące zobowiązania alimentacyjne, długi alimentacyjne będą Cię obciążały po jego zakończeniu.”  

Koszty postępowania

Przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką, będziemy poproszeni o uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł.

Dodatkowe koszty – w przypadkach kiedy sytuacja osoby występującej o upadłość jest porasta, koszty zazwyczaj wahają się między 4 – 7 tys zł. 

Bardziej skomplikowane sprawy mogą przekroczyć 10 tys zł.   

Skarb Państwa przewiduje czasowe pokrycie tych kosztów za dłużnika, a w szczególnie trudnych wypadkach, może on zadecydować o całościowym pokryciu.   

Jak wygląda oddłużenie w procesie upadłości konsumenckiej ? 

Otóż, oddłużenie w procesie upadłości polega na spieniężeniu wartościowej części majątku dłużnika, w celu spłacenia wierzytelników. 

Syndyk ma prawo do sprzedaży majątku, w którego posiadaniu byłeś przed ogłoszeniem upadłości. 

Co więcej, ma on także prawo sprzedać to, w czego posiadanie wejdziesz już po ogłoszeniu wyroku. Tutaj za przykład służyć może sytuacja darowizny. 

*Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego co będziesz mógł zatrzymać po ogłoszeniu upadłości, a co zostanie przeznaczone na pokrycie twoich długów przeczytaj nasz kolejny artykuł na ten temat *

Przywileje dla osób ubogich

W szczególnych wypadkach sąd może pominąć etap likwidacji majątku oraz Plan Spłaty Wierzycieli. Do wypadków takich należą:

 • ubóstwo masy upadłości – dłużnik nie posiada majątku lub majątek ten jest znikomy.
 • trudna sytuacja osobista dłużnika 

Skraca to znacząco czas trwania postępowania i przyspiesza osiągnięcie oddłużenia. Jednakże nawet wtedy konieczne jest do uzyskania oddłużenia ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.

F24.pl – zgłoś się do Nas po bezpłatną analizę !

Wciąż zastanawiasz się, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie dla Ciebie? 

Zgłoś się do nas po bezpłatną poradę

Pomożemy Ci zrozumieć proces upadłości i doradzimy najlepsze rozwiązanie!  

Szczycimy się skutecznością i profesjonalizmem. Cenimy czas Naszych Klientów. 

Pozdrawiamy 

Team F24.pl