fbpx
Uwaga !
Gefion ogłasza upadłość – co to oznacza dla poszkodowanych przez ubezpieczonych w Gefion ?
14 czerwca 2021
Upadłość konsumencka – czy to opcja dla Ciebie ?
20 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak go napisać ?

wniosek o ogłoszenie upadłości nie musi być skomplikowany

Jak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów, pandemia nie tylko zebrała żniwo w postaci zdrowia polskich obywateli, ale także zasiała spustoszenie w ich portfelach. 

Długi konsumentów na koniec 2020 roku wynosiły ponad 48 mld zł, a średnie zadłużenie na osobę osiągnęło 19.5 tys. zł. 

Wielu z nich zdecydowało się  złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Jeśli nie wiesz czym jest upadłość konsumencka, rzuć okiem na ten artykuł, w którym dokładnie opisujemy co oznacza upadłość i jakie korzyści czy minusy ze sobą niesie.

Natomiast, jeżeli chcesz wiedzieć co stanie się z majątkiem jaki posiadasz jeśli wystąpisz o ogłoszenie upadłości , przeczytaj ten wpis.

Także, na stronie gov.pl, dostępny jest poradnik informacyjny, wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (w formacie PDF): “Upadłość konsumencka oraz układ konsumencki. Praktyczny poradnik dłużnika”

A teraz, skupimy się tylko na tym, jak powinien wyglądać wniosek o upadłości konsumenckiej. 

Zanim złożysz wniosek – przygotuj się ! 

Bardzo ważne jest, by nie podejmować decyzji pochopnie! Zanim zaczniesz wypełniać wniosek o upadłość konsumencką, w szczególności jeśli Twój przypadek jest bardziej skomplikowany (np.: masz wielu wierzycieli), miej pewność, że zgromadziłeś wszystkie potrzebne informacje!

Zgromadź całą korespondencję, która dotyczy Twojego zadłużenia, która także dołączysz do wniosku:

 • umowy, na podstawie, których zaciągnął długi,
 • wezwania do zapłaty, 
 • nakazy sądowe, 
 • postanowienia o wszczęciu egzekucji i zajęcia egzekucyjne, 
 • a jeżeli powołałeś się na problemy zdrowotne, także dokumenty dotyczące Twojego stanu zdrowia. 

Czego nie powinieneś robić !  

W momencie, kiedy już znalazłeś się w trudnej sytuacji, bardzo ważne jest by jej nie pogarszać. Na przykład, poprzez branie dodatkowych pożyczek. Pamiętaj, że spowodują one wydłużenie Twojego planu spłaty. 

Także w tym samym poradniku, Ministerstwo ostrzega : 

PAMIĘTAJ! Jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do dnia jej ogłoszenia będziesz musiał zaciągnąć jakieś nowe zobowiązanie (np. pożyczyć pieniądze) przed zawarciem umowy koniecznie poinformuj drugą stronę umowy, że złożyłeś wniosek o upadłość. Jeżeli tego nie zrobisz i nie spłacisz długu przed ogłoszeniem upadłości, możesz zostać oskarżony przez swojego wierzyciela o oszustwo. “

Wniosek o ogłoszenie upadłości.

Gotowy wzór formularza znajdziesz na stronie gov.pl

wniosek o upadłość konsumencką, powinien zostać wypełniony czytelnym pismem odręcznym. 

Preferowana forma, która zmniejsza ryzyko jego nieczytelności to wypełnienie go przy pomocy komputera. 

Co powinno znajdować się we wniosku 

Według ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. o Prawie Upadłościowym, Tytuł V, Art. 4912, podpunkt 4, wniosek o upadłość konsumencką zawierać powinien:

1) 

 • imię i nazwisko, 
 • miejsce zamieszkania, 
 • adres oraz
 • numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

1a)

 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2)

 •  wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) 

 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) 

 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5)

 •  spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) 

 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) 

 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) 

 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

9)

 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

10)

 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

11) 

 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

W podpunkcie 5, tej samej ustawy, wyjaśnione bardziej szczegółowo kolejne z powyższych :

5.

 • Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, przepisów ust. 4 pkt 2 i 4–11 nie stosuje się. Przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd może zobowiązać dłużnika do przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 4, w terminie dwóch tygodni.

5a. 

 • Wartość, o której mowa w ust. 4 pkt 10, ustala się dla wszystkich czynności dotyczących tego samego prawa lub wierzytelności, dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

5b. 

 • Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 11, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

5c. 

 • Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 4 pkt 1, rozumie się w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

6. 

 • Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości, mając na uwadze podmiot, który składa wniosek, oraz zakres informacji, których umieszczenie we wniosku jest niezbędne.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? 

Wniosek z Twoim własnoręcznym podpisem powinien zostać wysłany listem poleconym na adres sądu upadłościowego, który jest dla Ciebie właściwy lub możesz go złożyć osobiście, w biurze podawczym właściwego sądu.

Dane adresowe właściwego dla Ciebie sądu upadłościowego uzyskasz telefonicznie lub mailowo w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) najbliższego sądu. 

Dane kontaktowe BOI z łatwością znajdziesz na stronie internetowej każdego sądu. 

Po złożeniu wniosku pozostaje Ci już tylko cierpliwie czekać na kontakt ze strony syndyka. 

W wypadku, kiedy wniosek został wypełniony nieprawidłowo lub brak jest poszczególnych dokumentów czy tez nie uisciles opłaty sąd wyśle do Ciebie wezwanie, w którym poinformuje Cię co musisz poprawić lub uzupełnić żeby Twój wniosek został zaakceptowany. 

 Na odpowiedź będziesz miał 7 dni.

“PAMIĘTAJ! • Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dołącz potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 30 zł. Numer konta do uiszczenia opłaty sądowej znajdziesz na stronie internetowej sądu, który jest właściwy do ogłoszenia Twojej upadłości. • Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest jego odpis. To drugi egzemplarz lub zwykła kserokopia wniosku oraz wszystkich załączników do wniosku.”

Profesjonalna pomoc F24.pl

W dalszym ciągu wydaje ci się, że to zbyt trudny proces i pomyłki nie wchodzą w grę?

Zgłoś się do nas po bezpłatną poradę! 

Pomożemy Ci zrozumieć czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie dla Ciebie !  

Szczycimy się skutecznością i profesjonalizmem. Cenimy czas Naszych Klientów. 

Pozdrawiamy 

Team F24.pl