fbpx
Naczelny Sąd Administracyjny, brak obowiązkowej polisy OC i PIT 8C
28 lutego 2022
Czy potrzebujesz pozwolenie na odremontowanie domu zniszczonego przez nawałnice ? 
20 marca 2022
Pokaż wszystkie

Szkody wywołane przez burze i silne wiatry a odszkodowanie? 

Silne wiatry, huragany i burze, które ostatnio przeszły nad naszymi głowami zostawiły wielu mieszkańców bez prądu wody czy, co gorsza, bez dachu nad głową. Czy osoby, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na odszkodowanie?  

Odszkodowanie dla posiadaczy polis

Obawa przed utratą czy uszkodzeniem wartościowego mienia jest główną przyczyną dla której, konsumenci wykupują polisy ubezpieczeniowe mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przy każdej tego typu okazji, staramy się podkreślać jak ważne jest dokładne czytanie ogólnych warunków umowy ( OWU ). To w tym dokumencie znajdują się informacje o szczegółach zawieranej przez nas umowy z ubezpieczycielem . 

Niestety zdarza się często, że konsumenci nie zauważają klauzuli, w której znajduje się tzw. wyłączenie odpowiedzialności, co może być później powodem sporów na linii ubezpieczyciel – poszkodowany. 

Trzeba zwracać szczególną uwagę na niedopracowane pojęcia jak “ silne wiatry “ czy “huragan” , to od nich zależy często kiedy zostanie wypłacone lub też nie odszkodowanie. 

W umowach rocznych TU, spotkać się można także z innymi wariantami, jak na przykład zależność wypłaty odszkodowania od prędkości wiatru, który spowodował szkodę  

W jednej umowie może to być na przykład 40km, a już w innej wypłata zależeć będzie od 80 km\h.

Opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Warunki umowy to nie wszystko.

Otóż, do stwierdzenia szkody potrzebna jest informacja od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Problem może rozpocząć się w momencie, kiedy to IMGW nie wykaże lub nie jest w stanie wykazać, że silne wiatry przeszły przez dany teren. 

W takim wypadku TU bedzie musiało ocenic zdarzenie oszacowując je na podstawie szkód wyrzadzonych w okolicy. 

W wypadku, kiedy to poszkodowany jest odosobnionym przypadkiem w swojej okolicy, może on spotkać się z problemem uzyskania wypłaty środków z polisy. Jednym z uzasadnień, które używają ubezpieczyciele jest np to, że właściciel ubezpieczonego mienia nie dbał o nie  właściwie (nieruchomość, czy samochód objety polisa).   

Dochodzenie odpowiedzialności – poradnik Rzecznika Finansowego.

Co roku Rzecznik Finansowy otrzymuje wiele zapytań oraz skarg, w sprawach o rozwiązanie sporu z ubezpieczycielami z powodu niejasności jakie mają klienci w wypadkach spowodowanych przejściem nawałnicy. 

Chcą mieć pewność, czy postępowanie zakładu ubezpieczeń w ich sprawie było zgodne z prawem. 

Zdarza się, że konflikt ubezpieczyciel-klient jest powodem błędu TU.

 Ale także, wielu przypadkach wynika z niewiedzy ubezpieczonego na temat jak powinien on postępować zaraz po szkodzie. 

Rzecznik Finansowy zdecydował się opublikować poradnik postępowania w przypadku powstania szkód spowodowanych nawałnicą, w którym to opisuje w 5 krokach, poprawne postępowanie w razie uszkodzenia mienia w wypadku wystąpienia ekstremalnych  warunków atmosferycznych. 

Krok pierwszy : Przeciwdziałanie zwiększeniu się rozmiarów szkody

Pierwszym krokiem po odkryciu zniszczeń budynku czy mienia ruchomego powinno być dokładne udokumentowanie zdarzenia.

Zdjęcia powinny być wykonane z różnych perspektyw, z bliska i z daleka. Należy jak najdokładniej udokumentować zdarzenie. 

Cytując za poradnikiem: 

“Działania ubezpieczonego powinny być przede wszystkim ukierunkowane na ratowanie życia i zdrowia współlokatorów, a następnie na podjęcie działań zmierzających do ratowania dobytku poprzez stawienie czoła sile sprawczej szkody bądź jej skutkom (np. wdzieraniu się wody do domu), tj. podjęcie działań zmierzających do odwrócenia, zminimalizowania szkody.”

Kolejnym działaniem poszkodowanego powinno być właśnie zapobieganie pogłębianiu się szkody i zabezpieczeniu obiektu ubezpieczonego przed dalszym uszkodzeniem . Zgodnie z art. 826 § 3 k.c., jeżeli ubezpieczony w rażący sposób \ umyślny, nie zadba odpowiednio o zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, ubezpieczyciel ma prawo wykluczyć pewne szkody lub też, w skrajnym wypadku może odmówić wypłaty odszkodowania. 

Cytując za poradnikiem : 

​​”Co to oznacza w praktyce? W przypadku zerwania dachu budynku należy przenieść wszystkie ruchomości bezpośrednio narażone na oddziaływanie deszczu do innych budynków bądź pomieszczeń, w których takie ryzyko nie występuje. Konieczne jest również zapewnienie prowizorycznego zadaszenia poprzez przykrycie górnej części budynku plandeką (folią). Również w trakcie tych działań warto zrobić zdjęcia dokumentujące ich  wykonywanie.

Tutaj warto wspomnieć, że kosztami działań zapobiegawczych obciążony jest  ubezpieczyciel. 

“Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do refundacji kosztów wynikłych z działań zmierzających do minimalizowania szkody bądź jej odwrócenia, co jest dodatkowo ważne – i to niezależnie od wyniku tychże działań. Górną granicę odpowiedzialności w tym zakresie wyznacza suma ubezpieczenia art. 826 § 4 k.c.

Procedury są podobne w wypadku zabudowań rolnych. Najpierw dokładna dokumentacja, następnie wszelkie mienie ruchome np. maszyny czy pasza, powinny być przeniesione do miejsca, w którym zapobiegnie sie dalszemu ich niszczeniu. 

Natomiast w wypadku upraw rolnych jest już trochę inaczej: 

W tym wypadku, należy pamiętać o pozostawieniu bez zmian całej powierzchni uprawy do czasu przybycia rzeczoznawcy, który będzie miał możliwość precyzyjnego określenia zakresu i rozmiaru szkód.”

Krok Drugi : Oszacowanie rozmiaru szkody.

Poszkodowany rozpocząć powinien od dokumentacji zdjęciowej i dokładnego spisu uszkodzonego mienia. 

“Wynik porównania spisu uszkodzeń dokonanego przez osobę ubezpieczoną powinien być zgodny z danymi naniesionymi przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego do protokołu szkody”*.

Od tego będzie zależała dokładność oszacowania wartości szkody. 

Jeżeli w operacji porządkowej pomagał samorząd terytorialny warto poprosić o wystawienie zaświadczenia z przeprowadzonej akcji ratunkowej oraz informacje o stwierdzonych stratach  

“Zaświadczenie takie ma walor dokumentu urzędowego, którego moc dowodowa jest większa niż dokumentu prywatnego, gdyż kwestionowanie informacji poświadczonych w tym dokumencie wymaga przeprowadzenia przeciwdowodu przez osobę, która zaprzecza treści tego dokumentu.”*

Krok trzeci: Zgłoszenie szkody do TU

Ogólne Warunki Umowy to dokument, który omawia i wyszczególnia warunki ubezpieczenia. To właśnie w OWU znajduje się termin, w którym poszkodowany powinien zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. 

Zazwyczaj jest to termin od 3 do 7 dni ( w zależności od TU ). 

Jeśli nie dotrzymamy terminu umowy, możemy spotkać się z obniżeniem kwoty odszkodowania. Tutaj jednak trzeba spojrzeć jeszcze raz na art. 826 § 4 k.c. .

Znajdziemy w nim, że kwota odszkodowania może zostać obniżona “ tylko wówczas gdy naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.“*

Ważne!

“Powyższa sankcja, w przypadku szkód związanych z klęską żywiołową, w zasadzie nie powinna być stosowana. Przede wszystkim przemawia za tym fakt, iż niezwłoczne zgłoszenie szkody w danych okolicznościach nie przyśpieszy oszacowania rozmiaru powstałych strat, gdyż dana procedura może się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu wstępnych prac porządkowych.”

Takie stwierdzenie znajdziemy na stronie Rzecznika Finansowego.  

Podkreśla on także, że w wypadku szkód spowodowanych czynnikami takimi jak np: działaniem silnego wiatru, deszczu nawalnego albo powodzi lub podtopienia, wysokość wypłaconego odszkodowania nie powinna mieć  związku z terminem zgłoszenia szkody. 

Stwierdza on wyraźnie, że w takich szczególnych wypadkach ubezpieczyciel powinien wypłacić pełną kwotę odszkodowania. 

Krok czwarty. Jak ubezpieczyciel likwiduje szkodę, czyli postępowanie wyjaśniające. 

Już na początku informujemy, że to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek weryfikacji zgłoszonej szkody. Mówi o tym art. 29 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844).

“Przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, ubezpieczyciel powinien wykorzystać wszelkie dostępne mu możliwości (środki dowodowe) pozwalające na określenie stanu faktycznego sprawy i wysokości świadczenia ubezpieczeniowego.”*

Rzeczoznawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego uszkodzonego lub zniszczonego mienia.

Przy czym, współpraca poszkodowanego ( opisana zazwyczaj w OWU ) jest niezbędna, w szczególności jeśli rozmiar szkód jest znaczny.

Aby uniknąć pominięcia istotnych szczegółów, które mogą wpłynąć znacznie na wysokość odszkodowania, w protokole szkodowym należy dążyć do wspólnego ustalenia treści protokołu oględzin miejsca zdarzenia . W ten sposób można znacznie zaoszczędzić na czasie uzyskania odszkodowania . 

Poszkodowany, powinien także przekazać rzeczoznawcy zdjęcia, które wykonał zaraz po odkryciu szkody ( nieruchomości i mienia ruchomego, które zostało uszkodzone ). 

Pomocne w oszacowaniu wielkości strat jest także zgromadzenie fotografii sprzed zdarzenia, które demonstrują mienie przed uszkodzeniem.

Ubezpieczony powinien, w miarę możliwości, zgromadzić wszelkie oświadczenia służb czy świadkó

w.

Także rachunki i paragony potwierdzające koszty związane z usuwaniem skutków żywiołu, a także dokumentujące nakłady poniesione na remont i odbudowę budynków i budowli. 

Rzecznik Finansowy podkreśla, że brak wykonywania przez TU protokołu oględzin prowadzi często do nieporozumień między stronami a to prowadzi do przewlekania się wyplaty odszkodowania. 

“Brak protokołu szkody powoduje, że nieścisłości oraz niedopatrzenia wychodzą na jaw dopiero po zajęciu przez ubezpieczyciela stanowiska w danej sprawie.”*

Krok piąty. Naprawa szkody

Wysokość odszkodowania w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych zależy od polisy jaką wykupił konsument. “W przypadku ubezpieczenia nieruchomości zasadą jest podział na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej oraz w wartości odtworzeniowej (nowej).”*

Zdarza się często, że ubezpieczyciele stosują rozliczenie kosztorysowe na podstawie programów eksperckich np. „SEKOCENBUD”, „NORMA”, „WINBUD” (w przypadkach uszkodzenia nieruchomości) 

Rzecznik Finansowy podkreśla, że w takim przypadku, “otrzymując wycenę należy zwrócić uwagę na wysokość stosowanych stawek za jedną roboczogodzinę (rbg).

Następnie, porównać należy ceny materiału i sprzętu z tymi, które funkcjonują na lokalnym rynku usług budowlanych.”

W przypadku ubezpieczenia autocasco pojazdów mechanicznych, likwidacja szkody jest dokładnie opisany w Ogólnych Warunkach Umowy. Sposób w jaki TU naprawi szkodę, może przebiegać różnie. W zależności od rozmiaru uszkodzenia, Ubezpieczyciel oszacuje czy mamy do czynienia ze szkodą częściową, czy też całkowitą. Do oszacowania wartości pojazdu ubezpieczyciele posługują się eksperckimi programami wycen szkód, np: Audatex, Eurotax oraz Infoexpert.

A co z tymi którzy się nie ubezpieczyli ? 

Także osoby nieubezpieczone mogą liczyć na pomoc lokalnych i państwowych władz. Na przykład gminny ośrodek pomocy pomaga usunąć skutki wydarzenia. 

Potrzebujesz pomocy ? 

Jedna z naszych specialnosc w F24.pl jest walka o uczciwe odszkodowania. Jeśli napotkałeś problemy w uzyskaniu środków z polisy zgłoś się do Nas !

* cytaty z poradnik Rzecznika Finansowego