fbpx
Odszkodowanie – z każdą wygraną rośnie nasza skuteczność
19 maja 2022
Jak odzyskać pełne odszkodowanie od ubezpieczyciela? 
27 maja 2022
Pokaż wszystkie

Podatek od odszkodowania czy zadośćuczynienia ? 

Podatek od odszkodowania?

Otrzymałeś odszkodowanie i zastanawiasz się czy musisz zapłacić od niego podatek ?

Jak zapatruje się na to Urząd Skarbowy ? 

W świetle prawa, nie jest to tak jasne jakby się mogło wydawać. 

Czytając art. 21 [Zwolnienia przedmiotowe] – Podatek dochodowy od osób fizycznych, pierwsze co rzuca się w oczy to to, że artykuł ten zawiera WIELE wyjątków.  

Nie ma jednolitej zasady co do opodatkowania odszkodowania. 

Chociaż ustawa o podatku od dochodu osób fizycznych wskazuje, że opodatkowaniu podlega, co do zasady, dochód pochodzący z każdego źródła.

Tak więc, jakikolwiek dochód, który wpływa na konto powinien być opodatkowany chyba, że art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje wyjątek. 

Dochód rozumiany jest jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. ( kosztami w tym znaczeniu mogą być np. wydatki na pomoc prawną) 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Kto nie musi zapłacić: 

 • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nie muszą zadeklarować przychodu w wypadku, gdy otrzymały odszkodowanie na mocy wyroku sądu lub ugody sądowej.  Mowa tu o odszkodowaniach np., za uszkodzenie mienia, czy też za szkodę związaną z naruszeniem dobra osobistego, przykładowo zdrowia
 • Także świadczenia z ubezpieczeń osobowych i majątkowych [*] zwolnione są z obowiązku podatkowego. 

Kto musi zapłacić:

 • Zapłacić muszą osoby, które otrzymały, odszkodowanie od zobowiązanego dobrowolnie, [*chyba, że dotyczy to kwoty, której wysokość wynika z przepisu]. 
 • Także te, które otrzymają odszkodowanie z tytułu utraconej korzyści, tj. świadczenia zasądzone przez sąd czy przyznane w ugodzie tytułem utracenia potencjalnego zarobku, np.: odszkodowanie za utratę zdolności do pracy. Te przypadki podlegają pełnej wysokości opodatkowania.

Uwaga!  Art.21 zawiera wiele wyjątków od reguły, tak więc dla pewności, każdy przypadek powinien zostać oceniony indywidualnie. 

Polski Ład

Jak zapewne wszyscy czytelnicy wiedzą, Polski Ład, to zmiany właśnie w prawie podatkowym. 

Wielu ekspertów podkreśla to, jak skomplikowane jest uzyskanie wszelkich środków od ubezpieczyciela przez poszkodowanego. 

Zazwyczaj, dopiero po wystąpieniu na drogę sądową, z zaangażowaniem wielu środków, a także z odroczeniem naprawienia skutków czynu niedozwolonego, poszkodowany jest wstanie uzyskać odszkodowanie.

Tymczasem odsetki za opóźnienie powstają i to na skutek czynników niezależnych od poszkodowanego.  Czy to z zaniechania po stronie ubezpieczyciela lub sprawcy lub na skutek długości trwania postępowania sądowego.

W tym wypadku ciężar podatkowy leżał wyłącznie po stronie poszkodowanego.

Procedury przyznawania rent i zadośćuczynień niejednokrotnie są tak rozwlekle i skomplikowane (np, przyznanie błędu medycznego), że odsetki stają się równe, a czasem nawet przewyższają główne roszczenie. 

I tutaj Polski Ład przyszedł z pomocą zwolnieniając od podatku odsetki od odszkodowań czy zadośćuczynień. Przynosi to spokój poszkodowanemu, który nie musi płacić podatku od odsetek, a zakład ubezpieczeniowy nie jest zmuszony do złożenia PIT-11.

W tym wypadku świadczenia zwolnione od podatku wraz z odsetkami, to między innymi:

 • Renty;
 • Zadośćuczynienia i odszkodowania ;
 • Odszkodowania otrzymane na podstawie prawa górniczego i geologicznego ;
 • Sumy pieniężne przekazywane w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania;
 • Niektore kwoty otrymane z tytułu ubezpieczeń osobowych i majatkowych  
 • Kwoty świadczeń kompensacyjnych wypłacanych z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych
 • Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;
 • Świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekunów itp.;
 • Alimenty;
 • Zasiłek alimentacyjny dla rolników;
 • Jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy “za życie”;
 • Rodzinny kapitał opiekuńczy;
 • Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zakładowych;
 • Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości  nieprzekraczającej w roku podatkowym 1000 zł;
 • Diety i inne należności za czas podróży służbowej;
 • Świadczenia dla weteranów i osób represjonowanych;
 • Świadczenia rehabilitacyjne;
 • Odszkodowania za starty poniesione w wyniku żywiołu;
 • Niektóre dotacje,dopłaty i subwencje z budżetu państwa;
 • Stypendia i zapomogi. 

Uwaga! Zgodnie z przepisem przejściowym nowe regulacje znajdą zastosowanie tylko do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

To niestety oznacza, że w żaden sposób nie polepszyła się sytuacji osób, które otrzymały odsetki od zasądzonych odszkodowań/zadośćuczynień przed tą datą.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

 • Polski Ład odmiennie potraktował natomiast sytuacje odszkodowań związanych z działalnością gospodarczą. W wypadku osoby prowadzącej własny biznes, po otrzymaniu odszkodowania zapłaci ona podatek od dochodu.  
 • Także opodatkowaniu będzie podlegać tak zwana kara umowna , lecz w tym wypadku przychód powstaje dopiero po otrzymaniu, a nie po powstaniu jej roszczenia.

Jak się w tym wszystkim połapać?

Jak już pewnie państwo zauważyli, wyjątków w tej sprawie jest tysiąc i jeden lub więcej.

Dlatego podejmując decyzję o zgłoszeniu dochodu dobrze jest zgłosić się do Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej opinii na temat naszego przypadku. 

Istotnie w tej sytuacji jest to, że jeżeli organ wyda opinie,że podatnik podatku płacić nie musi, to nie poniesie on negatywnych skutków swojego postępowania.

Natomiast jeżeli decyzja urzędu była niekorzystna, a  podatnikowi wciąż wydaje się, że jest ona niepoprawna, ma on prawo odwołać się od niej do sądu administracyjnego. 

Pomoc F24.pl  

Codziennie spotykamy się ze sprawami odszkodowawczymi i przyznać trzeba nie są one proste. 

Nasi eksperci rozwikłują zawiłości i dochodzą prawdy i praw klientów w najbardziej profesjonalny sposób możliwy na korzyść klienta. 

Jeżeli mają państwo wątpliwości co do swoich obowiązków czy też praw, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelaria. 

Zadzwoń lub napisz:

68 452 22 16

biuro@f24.pl

lub wypełnij formularz na naszej stronie.