fbpx
Wcześniejsza spłata czy nadpłata kredytu hipotecznego – co powinieneś wiedzieć? 
30 września 2022
 Obniżyć ratę kredytu – jak? Wyjaśniamy  
9 października 2022
Pokaż wszystkie

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ? Pomoc dla kredytobiorców hipotecznych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to takiego ? 

W życiu zdarzyć się może wszystko i to bez uprzedniego ostrzeżenia. Zaciągając kredyt hipoteczny na mieszkanie przechodzimy przez wszelkie możliwe scenariusze, bo to w końcu decyzja na 20 lub 30 lat.

Wzrost stopy procentowej WIBOR sprawił, że twój domowy budżet “skurczył się” i stałeś się kredytobiorcą, który znalazł się w sytuacji bez środków na spłatę zobowiązań.

Ten artykuł jest dla Ciebie. 

Dla kogo został stworzony Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ?

FWK jest funduszem skierowanym do osób prywatnych które:

 • są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet.
 • Sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszkanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości.

Fundamentem powołania FWK jest ustawa z dnia 9 października 2015 r, o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Jego działalność realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Jakie wsparcie proponuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ? 

Fundusz ma do zaproponowania 3 formy pomocy. 

Wsparcie:

 • Osoba zadłużona może uzyskać od FWK zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytów. 
 • Pomoc na jaką liczyć może kredytobiorca to max. 2000 zł miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Kwota ta jest ustalana indywidualnie, w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego kredytobiorcy.
 • Przyznane wsparcie zostaje przekazane bezpośrednio bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego .

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

 • Fundusz Wsparcie Kredytobiorców stworzył, także pomoc dla tych kredytobiorców, którzy dla spłacenia kredytu decydują się na sprzedaż nieruchomości lecz suma jaką uzyskują ze sprzedaży jest niewystarczająca na pokrycie zadłużenia. 
 • Te osoby mogą złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą niż 72 000 zł. 
 • Pożyczka jest przekazywana bezpośrednio bankowi, który użyczył kredytu mieszkaniowego.
 • Zobowiązaniem osoby zadłużonej, jest dostarczenie umowy sprzedaży nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni od przyznania pożyczki. 

Promesa:

 • Osoba, która zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, jeszcze przed jej  sprzedażą może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę zadłużenia, tak zwaną „promesę”. 
 • Promesa jest udzielana przez kredytodawcę w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.
 • Aby móc ubiegać się o udzielenie promesy, kredytobiorca musi przedstawić zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
 • Maksymalna kwota promesy to 72 000 zł.

Warunki korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ? 

Fundusz skierowany jest do osób, które związane są z bankiem umową o kredyt mieszkaniowym.

Cytując za ustawą:

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest kredyt lub pożyczka, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia zostaną przyznane, jeśli zachodzi chociażby jedna z poniższych przesłanek :

 1. w dniu złożenia wniosku, co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 2. rata kredytu przekracza 50% dochodu miesięcznego wnioskodawcy (wskaźnik RdD)
 3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
 1. w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – 1552 *
 2. w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – 1200 zł *

* dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy.

* wskaźnik RdD – stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Jak wystąpić o pożyczkę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ? 

Aby wystąpić do FWK o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia, kredytobiorca musi udać się do banku, w którym zaciągnął kredyt mieszkaniowy.

Kredytodawca zaprezentuje mu gotowy druk wniosku, a także poda listę niezbędnych dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku.

Pamiętaj!  Wniosek jest oświadczeniem, które składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W przypadku składania wniosku o “promesę”, kredytobiorca podaje informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości i składa oświadczenie, że nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny. 

Po zgromadzeniu wszelkich informacji, bank przekaże wniosek do BGK. 

Wzór wniosku o wsparcie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 

Terminy rozpatrywania wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego ma na podjęcie decyzji 21 dni od momentu otrzymania wniosku. 

Pamiętaj! Im lepiej przygotujesz wniosek i potrzebne dokumenty, tym sprawniej potoczy się proces. W wypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, Rada Funduszu będzie zmuszona do odesłania go do ponownego uzupełnienia. 

Jeżeli wniosek o wsparcie został rozpatrzony pozytywnie, kredytodawca ma 14 dni na przedstawienie kredytobiorcy umowy o wsparcie. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o promesę, kredytodawca wydaje takowa kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Banku Gospodarstwa Krajowego decyzji . W promesie ustala się okres jej ważności, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy

Kredytobiorca ma obowiązek dostarczenia kredytodawcy umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Dopiero wtedy kredytodawca zawiera z kredytobiorca umowę o pożyczkę na spłatę zadłużenia i przekazuje ją do BGK w celu przekazania mu w.w. pożyczki na spłatę długu. 

Obowiązki kredytobiorcy po otrzymaniu wsparcia

Podpisując umowę o wsparcie z BGK, zobowiązujesz się do poinformowania kredytodawcy o następujących wydarzeniach: 

 1. Sprzedaż kredytowanej nieruchomości.
 2. Zwiększenie miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia. 
 3. Komornik podjął czynności egzekucyjne na kredytowanej nieruchomości.
 4. Utrata statusu bezrobotnego (w wypadku kiedy wsparcie zostało przyznane na jego podstawie). 
 5. Zwiększenie miesięcznych dochodów bądź zmniejszenie liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia ( jeżeli stanowiła ona przesłankę do udzielenia wsparcia) 

Zwrot wsparcia

 • Spłata pożyczonej kwoty następuje po upływie 2 latach od wypłacenia ostatniej raty wsparcia.

“Kredytodawca informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę zadłużenia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat.”[2]

 • Forma spłaty to 144 równe, nieoprocentowane miesięczne raty
 • Jeżeli kredytobiorcy uda się spłacić wzorowo (zgodnie z ustalonym kalendarzem spłat) 100 rat, ma on prawo wnioskować o umorzenie pozostałych 44 rat

Problem ze zwrotem wsparcia do BGK? 

W wypadku, kiedy kredytobiorca już po upływie czasu przyznanej mu pożyczki, wciąż nie jest wstanie spłacić długów, mowa tu o wsparciu uzyskanym z FGK), to może on wystąpić do Rady Funduszu o odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie go na korzystniejsze raty.

Rada Funduszu, po zapoznaniu się z sytuacją kredytobiorcy, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy, ma także prawo umorzyć w całości lub części należności. 

Wsparcie NIE zostanie przyznane 

Ustawa jasno określa, także warunki odmowy przyznania wsparcia : 

 1. Wsparcie nie zostanie przyznane osobom, które z własnej inicjatywy lub winy stały się osobami bezrobotnymi.
 2. Pomoc nie zostanie udzielona, także w wypadku gdy umowa kredytowa została wypowiedziana przed złożeniem wniosku do BGK.
 3. Wniosek o wsparcie, także zostanie odrzucony w wypadku, kiedy osoba uzyskała wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy.
 4. FWK nie przyzna wsparcia za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.
 1. W wypadku, kiedy kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; 
 2. lub posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 3. czy też posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, także w tych wypadkach wniosek o wsparcie zostanie odrzucony.  [3]

Czy odmowa wsparcia to koniec ? 

W wypadku, kiedy BGK wydało decyzje odmowną, kredytobiorca ma prawo wystąpić o dodatkową weryfikację

Zrobić to może za pośrednictwem kredytodawcy, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

Kredytodawca ma 7 dni od złożenia wniosku na przekazanie go Radzie Funduszu. 

Rada Funduszu dokonuje dodatkowej weryfikacji wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia. Rozstrzygając w przedmiocie spełnienia warunków przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. 

RF podejmuje decyzję w drodze uchwały.

Takze ona, przekazuje kredytodawcy i kredytobiorcy informację o treści uchwały, w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

“W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone, że kredytobiorca jednak spełnia warunki, kredytodawca pokrywa z własnych środków:

1) kwotę, która odpowiada kwocie wsparcia za okres od dnia podjęcia przez kredytodawcę decyzji o odrzuceniu wniosku, do dnia podjęcia przez Radę Funduszu uchwały. 

2) kwotę stanowiącą iloczyn kwoty udzielonej pożyczki na spłatę zadłużenia i stawki 8,33%.”

Skąd Fundusz Wsparcia Kredytobiorców bierze środki na wsparcie ? 

Wsparcie Funduszu składa się z kwartalnych wpłat kredytodawców . Wpłaty te, są ustalane proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.

Stawkę opłaty ustala Rada Funduszu, w drodze uchwały, na podstawie opinii Komitetu Stabilności Finansowej

Bank ma obowiązek poinformować o przyznaniu wsparcia kredytobiorcy…

W wypadku gdy kredytobiorca otrzymał wsparcie od FGK na podstawie przyznania mu statusu bezrobotnego, kredytodawca ma obowiązek poinformować powiatowy urząd pracy właściwy według miejsca zamieszkania kredytobiorcy, o udzieleniu wsparcia na spłatę zadłużenia. 

W informacji tej załącza informacje o wysokości środków przyznanej pomocy oraz terminy ich przyznania na wskazany przez kredytodawcę rachunek.

[1] anchor fwk

Pomoc F24.pl

Jesteśmy kancelarią prawną. Zajmujemy się rozwikływaniem trudnych sytuacji finansowych naszych klientów. 

Pomagamy wyjść im na prostą§ 

Zanim zdecydują się Państwo na naszą pomoc, zapraszamy na BEZPŁATNĄ analizę Państwa przypadku. 

Nasi eksperci przyjrzą się bliżej problemowi i poinformują Was o możliwych ścieżkach postępowania 

Wystarczy zadzwonić lub napisać do nas : 

68 452 22 16 

biuro@f24.pl

Także, mogą Państwo wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie. Znajdziecie go tutaj.