fbpx
UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czym jest i co należy do jego obowiązków
2 kwietnia 2021
Odszkodowanie za błąd medyczny lub zdarzenie medyczne – możliwe ścieżki postępowania
16 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Błąd lekarski czy zdarzenie medyczne – aby otrzymać odszkodowanie warto znać różnicę

Zdarzenie medyczne czy błąd lekarski ?

ąd medyczny czy zdarzenie ? Już na samym początku będziemy musieli odpowiedzieć sobie na to proste pytanie. A to z tego powodu, że pojęcie zdarzenia medycznego i błędu lekarskiego nie są równoznaczne. Aby skutecznie dochodzić swoich praw warto znać między nimi różnice. Osoba, która uważa, że w jej przypadku doszło do nieprawidłowości w leczeniu i ponosi z tego tytułu konsekwencje, ma do wyboru kilka ścieżek postępowania. Ale aby wybrać właściwą z nich, najpierw należy się przyjrzeć tym dwóm terminom.

Zdarzenie medyczne 

Zgodnie z art. 67A ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zdarzenie medyczne obejmuje zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta wywołane niezgodną z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozą, jeśli lekarz wydając diagnozę spowodował, że zastosowano niewłaściwe leczenie albo opóźniono właściwe leczenie przyczyniając się tym samym do rozwoju choroby,
  • leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego,
  • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Powyższy przepis dotyczy zdarzeń medycznych, które miały miejsce podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie szpitala. 

Skutkiem zdarzenia medycznego może być :

  1. Zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym
  2. Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
  3. Śmierć pacjenta.

Wyjaśnijmy poszczególne punkty, zaczynając od pierwszego.

Art. 2 pkt 33 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeczytamy, cytat: Ar

Art. 2 pkt 33

zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:
a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie inkubacji albo
b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania;
Przyjmuje się, że zakażeniem szpitalnym jest takie, które wystąpiło do 30 dni po operacji. Natomiast w przypadku wszczepienia ciała obcego, np. implantu, okres ten wydłużony jest do 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o punkt 2, którym jest uszkodzenie ciała, to mówimy tu o naruszeniu integralności cielesnej pacjenta, które pozostawia wyraźne ślady zewnętrzne i wewnętrzne. 

Natomiast rozstrój zdrowia przejawia się w zakłóceniach funkcjonowania organizmu pacjenta – pomimo tego, że brak jest widocznego uszkodzenia ciała. Może on także być związany z uszkodzeniem ciała.

I podpunkt trzeci. Za śmierć pacjenta uznaje się tak zwaną śmierć mózgowo-rdzeniową. Stwierdzana jest ona przez lekarz w zaświadczeniu, które stanowi podstawę sporządzenia aktu zgonu. Z chwilą śmierci pacjenta wszelkie jego prawa przechodzą na jego spadkobiercę/ów. Mogą oni wziąć udział w postępowaniu przed sądem lub Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o uzyskanie zadośćuczynienia czy odszkodowania.

Błąd medyczny

Ponieważ jednoznaczna definicja błędu medycznego nie istnieje, o tym czym jest dowiadujemy się z orzeczeń sądów i z doktryn. Zakłada się jednak, że jest to zachowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej dostępnej lekarzowi. W tym miejscu zaprezentujmy kilka przykładowych „definicji”.

Cytujac za Wikipedia:

“Zgodnie z definicją podaną przez A. Liszewską „błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności”. 

Wikipedia

Orzecznictwo sądów definiuje błąd lekarski jako czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.

Błąd medyczny (zamiennie używane są także zwroty: błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej ) nazywa się nim nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, niezgodne z zasadami wiedzy, które wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta. Winnym popełnienia błędu lekarskiego mogą być też inni specjaliści wykonujący zawód służby medycznej np. lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty.

Rodzaje błędów jakie wyróżnia się w kontekście błędu medycznego to:

  • błąd decyzyjny. Błąd diagnostyczny i terapeutyczny jest popełniany przez lekarzy nieprawidłowo diagnozujących i nieadekwatnie leczących pacjenta. Często powtarzanymi błędami są: niezdiagnozowanie nowotworu, niezdiagnozowanie złamania, odmowa udzielenia świadczenia medycznego. 
  • błąd wykonawczy. Nieprawidłowa realizacja procedury medycznej prawidłowych zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych. Dotyczy: lekarzy, położnych, pielęgniarki lub techników. Mogą to być między innymi pomylenie zakresu zabiegu, niewłaściwa opieka medyczna, szkody przy porodzie, niewłaściwe podanie leków, pozostawienie materiałów chirurgicznych. 
  • błąd organizacyjny. Niewłaściwa organizacja w podmiocie świadczącym usługi medyczne, np. w zakresie planowania obsady dyżurów; 
  • błąd opiniodawczy. Wydawanie orzeczeń lekarskich i opinii niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

Składając wniosek o odszkodowanie za błąd medyczny musimy pamiętać o terminach przedawnienia. 

Zgodnie z art. 422 Kodeksu Cywilnego :

“Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku przedawnienie następuje po upływie lat 20.

Art. 422 K.C.

Warto także pamiętać, że w przypadku błędu lekarskiego, oprócz zadośćuczynienia i odszkodowania można wystąpić o rentę od podmiotu zobowiązanego.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, różnice między tymi dwoma pojęciami mogą być bardzo subtelne dla oka laika. W wypadku tak wrażliwej i delikatnej sprawy jaką jest błąd czy zdarzenie medyczne, powiedzenie “diabeł tkwi w szczegółach” zaczyna nabierać realnego znaczenia. Sprawy toczą się często o honor lekarza i środowisko medyczne będzie chronić swojego pracownika w jak najbardziej profesjonalny sposób. Dlatego też doradzamy konsultacje z profesjonalistą w sprawach o błąd medyczny. Osoba ta może  pomóc nam zrozumieć i skierować nas w stronę rozwiązania które będzie dla nas najkorzystniejsze. Tutaj odsyłamy państwa do przeczytania naszego kolejnego artykuły, o tym jakie możliwe ścieżki postępowania mamy do wyboru w dochodzeniu odszkodowania za błąd czy zdarzenie medyczne