fbpx
Błąd lekarski czy zdarzenie medyczne – aby otrzymać odszkodowanie warto znać różnicę
15 kwietnia 2021
Kolizja czy wypadek ???
20 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Odszkodowanie za błąd medyczny lub zdarzenie medyczne – możliwe ścieżki postępowania

Błąd lekarski nie ma jednoznacznej definicji w prawie. O tym czym jest dowiadujemy się z orzeczeń sądów i z doktryn.

W wypadku, kiedy pacjent ma podejrzenia, że stał się ofiarą nierzetelnej opieki medycznej, co spowodowało uszczerbek na zdrowiu lub jego rozstrój, zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym czy nawet jego śmierć, może on dochodzić swoich praw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie na kilka sposobów. 

Aby skutecznie dochodzić swoich praw, warto wiedzieć co kryje się za pojęciami błąd lekarski i zdarzenie medyczne. By dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz poprzedni wpis.

1) Przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Funkcjonujące od 2011 roku, w każdym mieście wojewódzkim Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych są organem, który orzeka o zdarzeniach medycznych. Warto w tym miejscu zasięgnąć profesjonalnej porady u prawnika, który zajmuje się błędami medycznymi, aby określić czy nasza sytuacji zalicza się do zdarzenia medycznego. Należy także pamiętać, że Komisja nie zajmie się sprawami takimi jak np. naruszenie praw pacjenta czy dóbr osobistych, jest ograniczona tylko do orzekania o zdarzeniach medycznych.

Składając wniosek warto wiedzieć że:

 • Komisja wyszczególnia maksymalne kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta jest to 100.000 zł, w przypadku śmierci pacjenta jest to 300.000 zł. Jednak nie ustala ona kwoty zadośćuczynienia to szpital przedstawia pacjentowi propozycje odszkodowania, którą może on przyjąć albo odrzucić. W przypadku kiedy obie strony nie zgadzają się na proponowane warunki i ostatecznie ani poszkodowany ani podmiot odpowiedzialny za zdarzenie nie zaakceptują proponowanych rozwiązań, POSTĘPOWANIE UZNAJE SIĘ ZA ZAMKNIĘTE. Poszkodowany w tym wypadku traci możliwość negocjowania wysokości należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • 200 zł to stała opłata przy złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania; 
 • Należy go złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym powzięto wiedzę o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin nie może przekroczyć  3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Warto podkreślić, iż w przypadku śmierci pacjenta terminy powyższe nie biegną do dnia zakończenia postępowania spadkowego. 
 • Niestety kolejnym minusem jest opublikowany w 2018 raport NIK o nieefektywnym działaniu komisji. Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku przeczytaj go.
 • gotowe formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej lub w siedzibie danego urzędu wojewódzkiego. Wniosek można też przygotować samodzielnie – wszelkie potrzebne informacje znajdziesz tutaj.

2) Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta 

Jak przeczytamy w Art.  55.  [Uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w postępowaniach cywilnych]

W sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, Rzecznik może z urzędu lub na wniosek strony: żądać wszczęcia postępowania, w tym również o odszkodowanie i zadośćuczynienie w imieniu pacjenta oraz brać udział w toczącym się postępowaniu na prawach przysługujących prokuratorowi.

Art. 55
 • Złożenie wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta jest bezpłatne.
 • Więcej o zakresie działań Rzecznika na oficjalnej stronie .
 • Minusem w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta jest to, że nie możemy dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu.

3) Postępowanie sądowo – karne 

 • Także w tym wypadku nie poniesiemy opłaty od wszczęcia postępowania . Będzie ono prowadzone z tak zwanego urzędu na skutek złożenia zawiadomienia przez poszkodowanego pacjenta o możliwości popełnienia przestępstwa. 
 • Również pacjent może wystąpić w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy i żądać na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu karnego o naprawienia w całości albo w części wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 • Minusem tej metody jest jednak czasochłonność. Proces może trwać latami. Najpierw postępowanie przygotowawcze zabierze kilka miesięcy, a potem postępowanie sądowe, które do uprawomocnienia się wyroku sądu I i II instancji, może się przeciągnąć do kilku lat . 
 • Poza tym nie każdy błąd lekarski to przestępstwo , więc sąd może na koniec postępowania karnego uniewinnić oskarżonego. W takiej sytuacji poszkodowany będzie zmuszony wszcząć kolejne postępowanie cywilne .
 • Ponadto postępowanie karne ma głównie na celu ukaranie przestępstwa, zdarza się więc że orzekane z art. 46 § 1 naprawienie szkody jest nieadekwatne do pełnego wymiaru należnego odszkodowania i zadośćuczynienia .

3) Postępowanie Sądowo – cywilne 

 • Postępowanie cywilne pozwala poszkodowanemu pacjentowi dochodzić wszystkich mu przysługujących roszczeń. Zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, a także renty, jeżeli w wyniku nieprawidłowego działania lekarza, poszkodowany utracił zdolność do wykonywania zawodu w całości lub w części, czy też zmuszony jest do ponoszenia kosztów rehabilitacji i leczenia.
 • Poszkodowany ma również możliwość o wystąpienie o zapłatę renty wyrównawczej. To jest za okres od dnia zdarzenia powodującego szkodę do dnia wniesienia pozwu. 
 • Pomocne jest też powołanie biegłych sądowych, którzy pomogą ustalić i zrozumieć sądowi jaki wpływ na zdrowie pacjenta miało nieprawidłowe zachowanie się lekarza.
 • 5% od żądanej kwoty – tyle będzie wynosiła opłata od pozwu o zadośćuczynienie i odszkodowanie – w zależności od wielkości roszczenia może to być wartość od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, ale maksymalna granica jest 100.000 zł.
 • Można jednak starać się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • Dodatkowymi kosztami są koszty powołania biegłego, który w wypadkach błędu medycznego jest niezbędny 

Podsumowując

 • Z powyżej przedstawionych 4 opcji najbardziej praktycznym wydaje się postępowanie cywilne. Daje ono nam najwięcej możliwości. Warto też, obok postępowania sądowego, wszcząć jednocześnie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także poinformować Rzecznika Praw Pacjenta. Ustalenia poczynione w toku powyższych procedur mogą stanowić dowód w sprawie, ale nie muszą. 
 • Musimy pamiętać o tym, że postępowania o błąd lekarski są zazwyczaj skomplikowane a szpital będzie bronił lekarza za pomocą wyspecjalizowanej kadry prawniczej. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić wartość zatrudnienia profesjonalnej pomocy prawniczej. Osoby, która pomoże nam w sprawny i profesjonalny sposób przejść przez skomplikowany proces jakim jest sprawa cywilna. 
 • F24 – jesteśmy kancelarią, która ma szerokie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. Wystarczy skontaktować się z nami a my, za darmo oszacujemy Twój przypadek i doradzimy drogę postępowania. Dopiero potem zdecydujesz czy chcesz z nami współpracować czy też nie  

Skontaktuj się z nami Tutaj